Πρακτική άσκηση

Γενικά

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θεωρώντας σημαντική τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, προκειμένου να παρέχει στους φοιτητές του με γνώσεις για τις πραγματικές ανάγκες και τα προβλήματα του χώρου της ειδίκευσής τους, έχει θεσμοθετήσει την Πρακτική Άσκηση (Π.Α.) των φοιτητών ως υποχρεωτική από την έναρξη λειτουργίας του Τμήματος.

Μέσα από την πρακτική άσκηση δημιουργείται μία αμφίδρομη σχέση μεταξύ του χώρου εκπαίδευσης και του χώρου εργασίας, εξασφαλίζοντας έμμεσα οφέλη για τη αγορά εργασίας της χώρας, την εθνική οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας, μιας και η πρακτική άσκηση συμβάλλει αποτελεσματικά στη βελτίωση των δεξιοτήτων και των γνώσεων των αποφοίτων και συνεπώς βελτιώνει την παραγωγικότητά τους. Έμμεσα οφέλη προκύπτουν και για την τοπική ή περιφερειακή ανάπτυξη δεδομένου ότι οι ασκούμενοι απασχολούνται σε σημαντικό βαθμό σε οργανισμούς διοίκησης (π.χ. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις) και τοπικής αυτοδιοίκησης (π.χ. Περιφέρειες Δήμοι, Αναπτυξιακές Εταιρείες) αλλά και σε επιχειρήσεις και γραφεία μελετών που ασχολούνται έντονα με ζητήματα της περιφερειακής ή τοπικής ανάπτυξης. Τέλος, έμμεσα οφέλη προκύπτουν για τη διδασκαλία στο Τμήμα αλλά και για τη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών του. Συνοπτικά, κύριους στόχους της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Τμήματος αποτελούν:

  • η εμπέδωση της θεωρητικής και εργαστηριακής γνώσης μέσα από εφαρμογές της πράξης -  ουσιαστικότερη αφομοίωση της ακαδημαϊκής γνώσης.
  • η εξοικείωση των φοιτητών με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου.
  • η ομαλότερη μετάβαση των ασκουμένων από τον ακαδημαϊκό χώρο στο χώρο των επιχειρήσεων και των φορέων και ένταξη στην αγορά εργασίας.
  • η ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκουμένων και ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης.
  • η ενδυνάμωση του θεσμού της πρακτικής άσκησης στο πρόγραμμα των  προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος.
  • η δημιουργία περιβάλλοντος συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ του Τμήματος και των φορέων υποδοχής ασκουμένων φοιτητών.

Διαδικασία

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) είναι θεσμοθετημένη υποχρεωτική δράση των φοιτητών του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στόχος του Προγράμματος είναι η σύνδεση του Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας και η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών πρόσβασης των φοιτητών/ριών σε εργασιακά περιβάλλοντα σχετικά με το αντικείμενο σπουδών τους. Οι φοιτητές/ριες απασχολούνται σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και επιχειρήσεις προκειμένου να αφομοιώσουν την επιστημονική γνώση και να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία αναδεικνύοντας τις δεξιότητές τους και αναπτύσσοντας επαγγελματική συνείδηση. Η ΠΑ είναι δίμηνη και πραγματοποιείται από 01 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου.

Περισσότερες πληροφορίες στον Επιστημονικό Υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης  του Τμήματος ΤΜΧΠΠΑ, Καθηγητή κ. Σεραφείμ Πολύζο, τηλ 2421074446 spolyzos@prd.uth.gr.

  • Ενημερωθείτε για διαθέσιμους συνεργαζόμενους φορείς

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών, έχει αναπτύξει ένα δίκτυο συνεργασίας με φορείς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα