Γιάννης Σαράτσης

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Staff member pic

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Ευρωπαϊκές Πολιτικές, Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός, Χωρική Διάσταση της Ανάπτυξης, Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Προγραμμάτων, Χωρική Διακυβέρνηση, Τουριστική Ανάπτυξη, Αστική Ανάπτυξη και Αειφορία, Καινοτομία και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Βιομηχανική Πολιτική και ΜΜΕ.

Μαθήματα