Δημήτριος Γούσιος

Καθηγητής

Χωροταξία Αγροτικού Χώρου

Staff member pic

Βιογραφικό

Ο καθηγητής του Τμήματος Δημήτρης Γούσιος, έχει ως γνωστικό αντικείμενο την «Ανάπτυξη και Χωροταξία του Ύπαιθρου Χώρου».
Οργάνωσε και διευθύνει από το 1998 το Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου.
Το 2004 οργάνωσε, και από τότε διευθύνει, το 1ο Διεθνές στην Ελλάδα ελληνογαλλικό μεταπτυχιακό με τίτλο (Dynamiques territoriales et Amenagement Rural - Χωρο-εδαφικές δυναμικές και χωροταξία Υπαίθρου).
Διδάσκει, μεταξύ άλλων τα μαθήματα: «Ανάπτυξη Αγροτικού Χώρου», «Γεωγραφία» «Χωροταξία υπαίθρου», «Ανάδυση χωρο-εδαφικών οντοτήτων της υπαίθρου» και «Συλλογικό Σχέδιο ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στον Αγροτικό χώρο» στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
Διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία με περισσότερες από 100  δημοσιεύσεις, την ποιότητα των οποίων πιστοποιούν η εγκυρότητά των επιστημονικών περιοδικών (ελληνικών και ιδιαίτερα διεθνών) και ο αριθμός ετεροαναφορών (110), αξιόλογη παρουσία σε διεθνή συνέδρια, συμμετοχή σε εθνικά και σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα καθώς και σε διεθνή επιστημονικά δίκτυα της Ευρώπης και της Μεσογείου.
Το συνολικό ερευνητικό του έργο χαρακτηρίζεται από μια προσπάθεια καθολικής προσέγγισης της εξέλιξης του αγροτικού χώρου ξεκινώντας από την οικογενειακή γεωργία και τις στρατηγικές προσαρμογής της στο πλαίσιο της τοπικής οικονομίας και των ευρωπαϊκών πολιτικών, για να καταλήξει στα τέλη της δεκαετίας του 1990 στα ζητήματα της ανάπτυξης και της διαχείρισης της υπαίθρου σε δυναμικές περιοχές με επίκεντρο το ρόλο των μικρών πόλεων, και στις ορεινές περιοχές, για ζητήματα που άπτονται ζητημάτων σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικών. Τα τελευταία χρόνια η ερευνητική του δραστηριότητα επεκτείνεται στην ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων στους τομείς της διάγνωσης του χώρου και της ενίσχυσης των συμμετοχικών διαδικασιών των τοπικών κοινωνιών στο σχεδιασμό. Οι πρόσφατες έρευνές του επικεντρώνονται στη μελέτη της ανάδειξης χωρο-εδαφικών οντοτήτων στο εσωτερικό της υπαίθρου, και ιδιαίτερα της ορεινής, στην Ευρώπη, τη Μεσόγειο και την Ελλάδα. Οι έρευνες αυτές στηρίχθηκαν σ’ έναν αξιόλογο αριθμό από μελέτες εκπόνησης τοπικών στρατηγικών σχεδίων ανάπτυξης περιοχών της υπαίθρου.
Η πρόσκλησή του από την ΟΥΝΕΣΚΟ ως εμπειρογνώμων σε θέματα προστασίας και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς σηματοδοτεί την αναγνώριση της συμβολής στα ζητήματα ανάδειξης και αξιοποίησης χωρο-εδαφικών πόρων σε περιοχές της υπαίθρου. Συμμετέχει, επίσης, στην επιστημονική ομάδα για την «Παγκοσμιοποίηση και ανάδυση χωρο-εδαφικών ενοτήτων» με επικεφαλής τον διεθνούς φήμης οικονομολόγο Bernard Pecqueur, καθηγητή του Πανεπιστημίου της Grenoble.
 


Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Ανάπτυξη και Διαχείριση Αγροτικού Χώρου, Ορεινές Περιοχές, Ύπαιθρος και Αστικότητα, Τοπική Ανάπτυξη και Μικρές πόλεις.

Μαθήματα