Σχέσεις του Τμήματος με την Τοπική Κοινωνία και Ευρύτερο Εθνικό και Διεθνή Ακαδημαϊκό Χώρο

Συνέδριο 2009

To Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, διατηρεί στενές σχέσεις με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης της Θεσσαλίας. Ανάλογες σχέσεις έχουν δημιουργηθεί και με διάφορους άλλους τοπικούς φορείς (αναπτυξιακούς, ερευνητικούς κ.λπ.). Οι συνεργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί μεταξύ των φορέων και του Τμήματος αποτελούν σημαντικό παράγοντα θετικής ένταξης του Πανεπιστημίου στην τοπική κοινωνία και, παράλληλα, προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες πρακτικής εξάσκησης για τους φοιτητές του Τμήματος.

Μια ειδική περίπτωση συνεργασίας είναι αυτή με το ΤΕΕ-Μαγνησίας. Έχει δημιουργηθεί μια στενή σχέση στα πλαίσια της οποίας έχουν πραγματοποιηθεί συνεργασίες σε ημερίδες, μαθήματα, και ομάδες εργασίας.

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης διατηρεί στενές σχέσεις με τομείς άλλων Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων της Χώρας και του εξωτερικού που ασχολούνται με παρεμφερή αντικείμενα. Έτσι, υπάρχουν συνεργασίες των διδασκόντων μας με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Πάντειο Πανεπιστήμιο και το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Γεωργικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), κ.λπ.

Το Τμήμα, παρόλο που ανήκει σ' ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο, ανέπτυξε μια έντονη ευρωπαϊκή και διεθνή διάσταση. Η διάσταση αυτή αναφέρεται στο πρόγραμμα σπουδών, στις δραστηριότητες των μελών ΔΕΠ, στις ανταλλαγές διδασκόντων και φοιτητών, στις συνεργασίες και στην έρευνα κλπ.

Έτσι, προκειμένου το Τμήμα να παράγει επιστήμονες με άρτια κατάρτιση και ικανούς να ανταγωνιστούν τους αποφοίτους ξένων πανεπιστημίων φροντίζει, διαρκώς, ώστε το Πρόγραμμά του να είναι εφάμιλλο των αντίστοιχων τμημάτων πανεπιστημίων χωρών με μακρά παράδοση στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Δεδομένου ότι πρόκειται για ένα συγκριτικά νέο Τμήμα, το μοναδικό στην Ελλάδα, η υιοθέτηση ξένων προγραμμάτων, προσαρμοσμένων όμως στις ανάγκες και τις συνθήκες της Ελλάδας, ήταν ως ένα βαθμό αναπόφευκτη. Εκτός τούτου, το Τμήμα, στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ, υλοποίησε την ενέργεια "Προγράμματα Σπουδών – Συγγράμματα" και διενήργησε συγκριτική έρευνα του προγράμματος σπουδών του με τα προγράμματα αντίστοιχων τμημάτων της Ευρώπης και Β. Αμερικής. Η έρευνα αυτή κατέδειξε ότι το πρόγραμμα του Τμήματος δεν υστερεί ουδόλως έναντι των αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής.

Eυρωπαϊκή και διεθνή διάσταση εμφανίζει όμως σ' ορισμένες περιπτώσεις και το περιεχόμενο του προγράμματος (διδακτέα ύλη). Υπάρχουν μαθήματα με ευρωπαϊκό ή διεθνή προσανατολισμό (π.χ. "Ευρωπαϊκές Πολιτικές", "Γεωγραφία Ευρώπης και Βαλκανίων", "Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία", "Χωρική Ανάπτυξη Συνοριακών Περιοχών", Εκπαιδευτική εκδρομή στις Βρυξέλλες / ΕΕ) ή στην ύλη τους περιέχονται τμήματα με ευρωπαϊκές ή διεθνείς αναφορές.

Έντονη ευρωπαϊκή και διεθνή διάσταση εμφανίζουν και τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Οι περισσότεροι εξ' αυτών έχουν φοιτήσει σε πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, των ΗΠΑ και της Γερμανίας και έχουν λάβει τα διδακτορικά τους διπλώματα στις χώρες αυτές. Αυτό έχει ως συνέπεια να καταθέτουν στο Τμήμα τις γνώσεις και εμπειρίες που απέκτησαν στα Πανεπιστήμια του εξωτερικού, να επεξεργάζονται και να ενημερώνονται συνεχώς μέσω της διεθνούς βιβλιογραφίας, να έχουν άμεση πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης του εξωτερικού, να δημοσιεύουν σε ξενόγλωσσα περιοδικά και βιβλία και να έχουν τη δυνατότητα, λόγω προσωπικών σχέσεων, να προσκαλούν ομιλητές ή να συστήνουν αποφοίτους του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης για μεταπτυχιακά προγράμματα του εξωτερικού.

Η ευρωπαϊκή και διεθνής διάσταση του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ενισχύεται επίσης από τον σχετικά μεγάλο αριθμό προσκεκλημένων ομιλητών στο πλαίσιο του προπτυχιακού ή του μεταπτυχιακού προγράμματος. Επίσης, το Τμήμα υλοποίησε και υλοποιεί μια σειρά από ερευνητικά προγράμματα με ευρωπαϊκό ή διεθνές περιεχόμενο και με χρηματοδότηση από την ΕΕ ή άλλους φορείς του εξωτερικού. Ορισμένα από τα προγράμματα αυτά έχουν διακρατικό χαρακτήρα.

Η ευρωπαϊκή και διεθνής διάσταση του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ενισχύεται περαιτέρω από το "Κέντρο Ανάπτυξης Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης" (ΚΑΝΑΕ) που ίδρυσαν μέλη του. Σκοπός του Κέντρου αυτού είναι αφενός η συμβολή στην επιστημονική έρευνα και αφετέρου η ανάλυση και αξιολόγηση των πολιτικών για την ανάπτυξη των Βαλκανίων, στα αναγκαία χωρικά επίπεδα και στους αναγκαίους τομείς. Το δυναμικό του Κέντρου συμμετέχει στην Επιστημονική Επιτροπή για το Μεσογειακό-Βαλκανικό μεταπτυχιακό και Διδακτορικό πρόγραμμα. Συμμετέχει επίσης στη συνεργασία των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων IAM-Montpellier, Hassan II -Rabat, Universite de Caire, Universite de Thessalie-Volos, καθώς και στο Κοινοτικό Πρόγραμμα NECTAR.

Επίσης, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αποτελεί Έδρα του 3ου σεμιναριακού κύκλου μαθημάτων του Προγράμματος Μεσογειακού - Βαλκανικού Διδακτορικού, με εξειδίκευση στη χωρική ανάλυση και την εφαρμοσμένη χαρτογραφία.

Το επιστημονικό δυναμικό του Κέντρου διατηρεί επίσης συνεργασίες με τα παρακάτω Ιδρύματα:

 • Institute of Economics, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia
 • Center for Economic and Strategic Research, Sofia
 • Regional Development and Planning Department, National Center for Regional Development and Housing Policy, Sofia
 • Ινστιτούτο Οικονομίας και Οργάνωσης της Γεωργίας, Σόφια
 • Institute of Labour, Tirana
 • University of Korca (Πανεπιστήμιο Κορυτσάς), Αλβανία
 • Πανεπιστήμιο Τιράνων
 • Department of Economics, St. Kyril and Methodious Univerisity, Skopje
 • Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου
 • Universite de Bucarest, Faculte de Sociologie
 • Universite de Zagreb, Department de Geographie
 • Universite de Serajevo, Faculte d' Economie
 • Universite de Banja-Luka, Faculte d' Economie
 • Institute of Social Sciences, Demographic Research Center, Beograd
 • Ινστιτούτο Γεωγραφίας Βουκουρεστίου
 • Leuven Insitute for Central and East European Studies, Katholieke Universiteit Leuven
 • Department of Economics, Eberhard-Karls University, Tuebingen, Germany
 • Obseratoire Demographique European, Paris
 • Institut National d' Etudes Demographiques, Paris
 • Fondation pour le Progres de l' Homme-FPH, Paris
 • Ινστιτούτο Ανώτατων Αγρονομικών Σπουδών Montepelier (IAM)

Τέλος, ένα άλλο απτό δείγμα του διεθνούς προσανατολισμού του ΤΜΧΠΠΑ αποτελεί και η δημιουργία (1998) και ο συντονισμός από το Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων των δραστηριοτήτων του ευρωπαϊκού δικτύου συνεργαζόμενων ερευνητών “Demobalk”, δικτύου που έχει ως στόχο την ανάπτυξη της δημογραφικής έρευνας στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης.

Τα προγράμματα των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων ERASMUS παρέχουν άλλου τύπου συνεργασίες με την Ευρωπαϊκή Ακαδημαϊκή Κοινότητα. Οι φοιτητές  μπορούν να μεταβούν  στο εξωτερικό στο πλαίσιο του  προγράμματος ERASMUS, με παραμονή από 3 έως 12 μήνες και χρηματοδοτούνται μερικώς από το ΙΚΥ και το Τμήμα. Το Τμήμα  συμμετέχει σε πολλά από αυτά τα προγράμματα, πραγματοποιώντας ανταλλαγές φοιτητών με πανεπιστήμια του εξωτερικού. Επίσης, το συγκεκριμένο πρόγραμμα αξιοποιείται και από το διοικητικό προσωπικό του Τμήματος.

Ακαδημαϊκές συνεργασίες ERASMUS
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
       University of National and World Economy - www.unwe.acad.bg 
       University of Architecture, Civil Engineering & Geodesy- www.uacg.bg  
ΓΑΛΛΙΑ
       Université d’Artois - www.univ-artois.fr 
       Université d’Avignon et les Pays de Vaucluse - www.univ-avignon.fr
       Université Montesquieu, Bordeaux IV- www.u-bordeaux4.fr 
       Université Blaise Pascal, Clermont II - www.univ-bpclermont.fr
       Université de Corse Pascal Paoli - www.univ-corse.fr
       Université du Maine - www.univ-lemans.fr 
       Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier - www.iamm.fr 
       Université d’Orleans - www.univ-orleans.fr
       Université François Rabelais, Tours - www.univ-tours.fr 
       Université de Toulouse I - www.univ-tlse1.fr
       Ecole Nationale Superiere d’Architecture de Strasbourg - www.strasbourg.archi.fr
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
       Techniche Universität Darmstadt - www.tu-darmstadt.de  
       Universität Dortmund - www.uni-dortmund.de 
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
       University College London - www.ucl.ac.uk 
       Oxford Brookes University - www.brookes.ac.uk
ΙΣΠΑΝΙΑ
       Universidad Complutense de Madrid - www.ucm.es 
ΙΤΑΛΙΑ
       Università degli studi di Bari - www.uniba.it
       Università di Catania - www.unict.it 
       Università degli studi di Cagliari - www.unica.it 
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
       Saxion Universities of Applied Sciences - www.saxion.edu 
       University of Groningen - www.rug.nl 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
       Universidade Nova de Lisboa - www.unl.pt
ΤΟΥΡΚΙΑ
       Ankara University - www.ankara.edu.tr  
       Middle East Technical University - www.metu.edu.tr 
       Istanbul Technical University - www.itu.edu.tr

Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: http://erasmus.uth.gr/index.php/el/