Επαγγελματική Κατοχύρωση των Αποφοίτων

Εθνικό πλαίσιο

 

 

Όσον αφορά στον επαγγελματικό φορέα, οι απόφοιτοι του Τμήματος ανήκουν στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΤΕΕ), στο οποίο εγγράφονται μετά από τις καθιερωμένες εξετάσεις για την απόκτηση άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος. Με την εγγραφή στο ΤΕΕ οι απόφοιτοι εντάσσονται αυτομάτως και στον ασφαλιστικό φορέα (ΤΣΜΕΔΕ), καθώς και στον Κλάδο Υγείας Τεχνικών (ΚΥΤ) του ΤΣΜΕΔΕ που προσφέρει πρόγραμμα συνταξιοδότησης και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ορίζονται ως Διπλωματούχοι "Μηχανικοί Χωροτάκτες και Περιφερειολόγοι", έχουν τη δυνατότητα ενασχόλησης στις εξής ιδίως δραστηριότητες, σύμφωνα με το Π.Δ. 240 (30/8/1994):

  1. Εκπόνηση χωροταξικών, πολεοδομικών, ρυθμιστικών και συγκοινωνιακών μελετών.
  2. Μελετών χωροθέτησης επιχειρήσεων και παραγωγικών μονάδων.
  3. Δομή και χωρική οργάνωση δικτύων υποδομής, μεταφορών και υπηρεσιών.
  4. Χρονικός και τεχνικοοικονομικός προγραμματισμός έργων.
  5. Εκπόνηση μελετών τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.
  6. Διαχείριση και αξιολόγηση αναπτυξιακών προγραμμάτων.
  7. Τεχνικοοικονομικές μελέτες σκοπιμότητας.
  8. Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες και μελέτες διαχείρισης φυσικών πόρων και περιβαλλοντικής προστασίας.
  9. Οργάνωση και διαχείριση γεωγραφικών πληροφοριών και εφαρμογή μεθόδων τηλεπισκόπησης και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών.
  10. Πάσης φύσεως κοινωνικοοικονομικές μελέτες και έρευνες αστικής γεωγραφίας και περιφερειακής ανάλυσης.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών, και στα μητρώα μελετητών και μελετητικών γραφείων της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μελετών για τα αντίστοιχα έργα και μελέτες.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης μπορούν να εργαστούν σε Δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς (π.χ. Δήμοι, Νομαρχίες, Περιφέρειες, Υπουργεία, ΕΟΤ), Διεθνείς οργανισμούς (π.χ. Ευρωπαϊκή Ένωση, Παγκόσμια Τράπεζα, Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης), Κέντρα ερευνών (π.χ. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών), Αναπτυξιακές εταιρείες και οργανισμούς, Ιδιωτικά γραφεία μελετών και συμβούλων επιχειρήσεων, Βιομηχανικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, Κατασκευαστικές εταιρείες, Εταιρείες διαχείρισης και επενδύσεων ακινήτων, Μη κυβερνητικές οργανώσεις, Επαγγελματικές ενώσεις, κ.α.