Διοικητική Δομή

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παραλιακό συγκρότημα

 

 

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, λειτουργεί από το 1989 και απέκτησε αυτοδύναμη διοικητική υπόσταση τον Οκτώβριο του 1996.

Τα όργανα διοίκησης του Τμήματος είναι η  Συνέλευση, η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) και ο Πρόεδρος.

Η Συνέλευση καταρτίζει το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, παρακολουθεί την καλή εφαρμογή του, φροντίζει για τον εξοπλισμό και τα περιουσιακά στοιχεία του Τμήματος και επιλύει τα ακαδημαϊκά ή και διοικητικά θέματα που προκύπτουν.Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) είναι αρμόδια να λαμβάνει αποφάσεις για όλα τα θέματα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος. Ο Πρόεδρος του Τμήματος είναι αρμόδιος να συγκαλεί τη Συνέλευση και τη ΓΣΕΣ, να μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της Συνέλευσης.

Το ανώτατο όργανο του Τμήματος είναι η Συνέλευση  στην οποία συμμετέχουν:

  • όλα τα μέλη ΔΕΠ,
  • ένας εκπρόσωπος των  προπτυχιακών φοιτητών,
  • ένας εκπρόσωπος των  μεταπτυχιακών φοιτητών,
  • ένας εκπρόσωπος των μελών ΕΤΕΠ του Τμήματος.

Το Τμήμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο που εκλέγεται κάθε δύο χρόνια από ειδικό Εκλεκτορικό Σώμα με βάση τις διατάξεις του ισχύοντος Νόμου. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2016 καθήκοντα Πρόεδρου έχει αναλάβει ο Καθηγητής κ. Αλέξης - Μιχαήλ Δέφνερ

Το Τμήμα υποβοηθείται από τη Γραμματεία που είναι υπεύθυνη για την τήρηση των μητρώων των φοιτητών, την προετοιμασία των πτυχίων τους, την τήρηση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και των αρχείων του Τμήματος. Η Γραμματεία είναι στελεχωμένη ως εξής:

Γραμματέας Τμήματος
Ισίδωρος Παππάς
Υπάλληλοι Γραμματείας
Σοφία Σκοπελίτη
Κώστας Πατσής
Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών
Σταυρούλα Βαφειάδου

Από το 1996-97 άρχισαν να λειτουργούν στο Τμήμα πέντε ερευνητικά εργαστήρια. Σήμερα λειτουργούν δώδεκα  εργαστήρια.