Παρουσίαση

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

 

Οι σπουδές στο Τμήμα χαρακτηρίζονται από διεπιστημονική προσέγγιση η οποία συνδυάζει τις τεχνικές επιστήμες με την παροχή ουσιαστικών γνώσεων σε θέματα οικονομίας και ανάπτυξης, περιβάλλοντος, υποδομών, διοίκησης, και σε προηγμένα εργαλεία, μεθόδους και τεχνικές που βασίζονται στη χρήση Η/Υ.

Τα μαθήματα διαρθρώνονται γύρω από 7 βασικές ενότητες:

  • τα μαθηματικά και την πληροφορική,
  • τα τεχνικά μαθήματα υποβάθρου,
  • τη γεωγραφία και το περιβάλλον,
  • τις κοινωνικές επιστήμες του χώρου,
  • τις οικονομικές επιστήμες και την περιφερειακή ανάπτυξη,
  • την πόλη και την πολεοδομία,
  • τη χωροταξία, ενώ υπάρχει και
  • η ξένη γλώσσα.

Τα μαθήματα ειδικότητας, υποχρεωτικά και κατ' επιλογή, μπορούν να οδηγήσουν σε εξειδικεύσεις σε θέματα αιχμής όπως, ενδεικτικά, ο σχεδιασμός υποδομών, η διαχείριση συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών, οι χωρικές πλευρές της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, η τουριστική ανάπτυξη, η αξιολόγηση προγραμμάτων και πολιτικών ανάπτυξης κα. Οι εξειδικεύσεις αυτές δεν είναι οι μόνες. Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, επειδή ακριβώς χαρακτηρίζεται από ευελιξία και προσαρμοστικότητα, ευνοεί την ανάπτυξη και νέων περιοχών εξειδίκευσης, ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες συνθήκες στο χώρο της επιστήμης και της κοινωνίας. Εξάλλου, η ευρεία δυνατότητα επιλογής μαθημάτων (στα τρία τελευταία έτη), δίνει τη δυνατότητα στον κάθε φοιτητή και φοιτήτρια, με την επιλογή των κατάλληλων συνδυασμών, να δημιουργήσει ένα τελείως προσωπικό προφίλ αποφοίτου, που θα αξιοποιήσει στην επαγγελματική του ζωή.

Στο τελευταίο εξάμηνο (10ο) διδάσκονται μόνον επιλογές και παράλληλα εκπονείται η διπλωματική εργασία. Η εργασία αυτή είναι ατομική ή ομαδική (μέχρι τρία άτομα), και αποτελεί το πληρέστερο κείμενο και εργασία που αναμένεται να παρουσιάσουν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Το περιεχόμενο και η μορφή της διπλωματικής πρέπει να είναι επαγγελματικού επιπέδου, όπως και η δημόσια παρουσίαση/υποστήριξή της, που οργανώνεται ως σημαντικό γεγονός του Τμήματος.

Τα δύο τελευταία καλοκαίρια των σπουδών προβλέπεται απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας με απασχόληση για ένα χρονικό διάστημα σε υπηρεσίες ή γραφεία σχετικών δημοσίων η ιδιωτικών φορέων. Παραδείγματα φορέων που έχουν εργαστεί οι φοιτητές μας είναι το Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ, Δήμοι, Νομαρχίες, Αναπτυξιακές Εταιρείες, η ΔΕΠΟΣ, διάφορα ιδιωτικά γραφεία, κλπ. Η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας από τους φοιτητές ενθαρρύνεται και με τη δυνατότητα συμμετοχής τους σε ερευνητικά προγράμματα που αναλαμβάνει το Τμήμα και την ερευνητική τους απασχόληση στα Εργαστήρια του Τμήματος.