Παρουσίαση

(ΔΛ) ΠΜΣ-Πολεοδομία | Χωροταξία

Το ΠΜΣ "Πολεοδομία - Χωροταξία" δε θα λειτουργήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Το ΠΜΣ «Πολεοδομία - Χωροταξία» λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς τις προπτυχιακές σπουδές που παρέχει το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης,  καλύπτοντας παράλληλα  ένα  σχετικό κενό  που υπάρχει  στην παρεχόμενη τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα.

Στο πλαίσιο των γενικότερων στόχων των ΠΜΣ του Πανεπιστημίου  Θεσσαλίας,  το  ΠΜΣ  «Πολεοδομία - Χωροταξία»  έχει  σαφώς  χαρακτήρα προγράμματος εμβάθυνσης. Αποβλέπει στην περαιτέρω εξειδίκευση σε θέματα χωρικού σχεδιασμού επιστημόνων που διαθέτουν ήδη γνώσεις στα πεδία της χωροταξίας και της πολεοδομίας  και  ενδιαφέρονται  για  τη  βελτίωση  τόσο  των  επαγγελματικών  τους δεξιοτήτων όσο και των ερευνητικών τους προοπτικών.