Παρουσίαση

ΠΜΣ - Χωρική Ανάλυση και Διαχείριση Περιβάλλοντος

Το Π.Μ.Σ. «Χωρική Ανάλυση και Διαχείριση Περιβάλλοντος» λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς τις προπτυχιακές σπουδές που παρέχει το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, καθώς και άλλα τμήματα στην Ελλάδα που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με το χωρικό σχεδιασμό, τις τεχνικές ανάλυσης του χώρου και το σχεδιασμό και τη διαχείριση περιβάλλοντος. Παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις μεταπτυχιακού επιπέδου σε δύο βασικά επιστημονικά πεδία, όπως είναι η χωρική ανάλυση και η διαχείριση του περιβάλλοντος, τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα.

Το Π.Μ.Σ. προσφέρεται στην ελληνική γλώσσα και έχει ως σκοπό την κατάρτιση επιστημόνων στις Σπουδές Χωρικής Ανάλυσης και Διαχείρισης Περιβάλλοντος. Οι εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα χωρικής ανάλυσης, γεωπληροφορικής και διαχείρισης περιβάλλοντος αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για κάποιον που καλείται να επιλύσει είτε προβλήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης είτε προβλήματα χωρικής ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα, οι γνώσεις θεμάτων όπως η δημιουργία και μεταφορά ρύπων, οι τεχνολογίες επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων, οι στρατηγικές και πολιτικές περιορισμού ή/και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, ο ενεργειακός σχεδιασμός στο πλαίσιο της αειφορίας, είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στον χωρικό και περιφερειακό σχεδιασμό, καθώς συνδέονται άρρηκτα με την οργάνωση των οικισμών των πόλεων και των ευρύτερων γεωγραφικών εννοιών. Επίπλέον, για κάποιον που ασχολείται ειδικότερα με θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, οι γνώσεις χωρικής ανάλυσης, συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών, τηλεπισκόπησης, διαχείρισης οικοσυστημάτων, κλιματικής αλλαγής και φυσικών καταστροφών μπορούν να του δώσουν επιπλέον εφόδια για μια πιο ολοκληρωμένη και ορθολογική διαχείριση.

Ο κύριος κορμός των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. εμβαθύνει σε βασικές έννοιες Χωρικής Ανάπτυξης και Ανάλυσης, Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Οικοσυστημάτων, Ρύπανσης και Προστασίας Περιβάλλοντος, Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Επιπλέον εμβάθυνση σε εξειδικευμένα θέματα παρέχεται μέσω των μαθημάτων επιλογής τα οποία περιλαμβάνουν: Εφαρμογές Γεωπληροφορικής, Διαχείριση Κλιματικής Αλλαγής και Φυσικών Καταστροφών, Ενεργειακό Σχεδιασμό, Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό και Πολιτική, Οικονομική του Περιβάλλοντος, Πολεοδομικό, Χωροταξικό, Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό και Δίκαιο, Διαχείριση Αποβλήτων, καθώς και μαθήματα που σχετίζονται με την Περιφερειακή Ανάπτυξη και την Ανάπτυξη του Ύπαιθρου Χώρου.