Παρουσίαση

ΠΜΣ - Χωρική Ανάλυση και Διαχείριση Περιβάλλοντος

Το Π.Μ.Σ. «Χωρική Ανάλυση και Διαχείριση Περιβάλλοντος» λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς τις προπτυχιακές σπουδές που παρέχει το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, καθώς και άλλα τμήματα στην Ελλάδα που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με το χωρικό σχεδιασμό, τις τεχνικές ανάλυσης του χώρου και το σχεδιασμό και τη διαχείριση περιβάλλοντος. Παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις μεταπτυχιακού επιπέδου σε δύο βασικά επιστημονικά πεδία, όπως είναι η χωρική ανάλυση και η διαχείριση του περιβάλλοντος, τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα.

Το Π.Μ.Σ. προσφέρεται στην ελληνική γλώσσα και έχει ως σκοπό την κατάρτιση επιστημόνων στις Σπουδές Χωρικής Ανάλυσης και Διαχείρισης Περιβάλλοντος. Οι εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα χωρικής ανάλυσης, γεωπληροφορικής και διαχείρισης περιβάλλοντος αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για κάποιον που καλείται να επιλύσει είτε προβλήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης είτε προβλήματα χωρικής  ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα, οι γνώσεις θεμάτων όπως δημιουργία και μεταφορά ρύπων, τεχνολογίες επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων, μπορεί να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες στο χωρικό και περιφερειακό σχεδιασμό, καθώς τα συγκεκριμένα θέματα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την οργάνωση των οικισμών των πόλεων και των ευρύτερων γεωγραφικών εννοιών. Από την άλλη, για κάποιον που ασχολείται με θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, οι γνώσεις χωρικής ανάλυσης, συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών και τηλεπισκόπησης μπορούν να του δώσουν επιπλέον εφόδια για μια πιο ολοκληρωμένη και ορθολογική διαχείριση. Ως παράδειγμα αναφέρεται η χωροθέτηση μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων. Τα συγκεκριμένα θέματα αποτελούν πολύπλευρα ζητήματα που για την ολοκληρωμένη προσέγγισή τους θα πρέπει να συνυπολογιστούν διάφοροι παράγοντες, όπως χωροταξικοί, κοινωνικοί, οικονομικοί, τεχνολογικοί.

Ο κύριος κορμός των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. εμβαθύνει σε βασικές έννοιες χωρικού σχεδιασμού, γεωπληροφορικής, διαχείρισης φυσικών πόρων και οικοσυστημάτων, ρύπανσης και προστασίας περιβάλλοντος. Επιπλέον εμβάθυνση σε εξειδικευμένα θέματα παρέχεται μέσω των μαθημάτων επιλογής τα οποία περιλαμβάνουν ειδικά θέματα περιβαλλοντικής μηχανικής και διαχείρισης, οικονομική του περιβάλλοντος, χωρική οικονομετρία, τηλεπισκόπηση, περιβαλλοντικό σχεδιασμό πόλεων και άλλα συναφή αντικείμενα.