Παρουσίαση

ΠΜΣ - Ευρωπαϊκές Σπουδές στην Περιφερειακή Ανάπτυξη

Από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ευρωπαϊκές Σπουδές στην Περιφερειακή Ανάπτυξη" τροποποείται ως "Επενδύσεις και Περιφερειακή Ανάπτυξη".

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ευρωπαϊκές Σπουδές στην Περιφερειακή Ανάπτυξη» είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου σε ένα γνωστικό αντικείμενο με σημαντική ζήτηση, καλύπτοντας ένα κενό που υπάρχει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση επιστημόνων στις Ευρωπαϊκές Σπουδές στην Περιφερειακή Ανάπτυξη. Το ΠΜΣ παρέχει ένα ολοκληρωμένο εύρος γνώσεων που καλύπτει την κατανόηση των μηχανισμών της χωρικής οικονομίας και των πτυχών και δυναμικών της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, με παράλληλη εμβάθυνση στη θεωρία και πρακτική της περιφερειακής πολιτικής. Ο βασικός γνωσιολογικός κορμός συμπληρώνεται με τις αναγκαίες τεχνικές χωρικής ανάλυσης και αξιολόγησης προγραμμάτων, έργων και πολιτικών, με σύγχρονες προσεγγίσεις  για το ρόλο της καινοτομίας, του πολιτισμού και του περιβάλλοντος στην περιφερειακή ανάπτυξη, καθώς και μια πιο διεισδυτική ματιά στις αναπτυξιακές ιδιαιτερότητες του Ευρωπαϊκού Νότου.