Παρουσίαση

(ΔΛ) ΠΜΣ-Επενδύσεις & Περιφερειακή Ανάπτυξη

Το ΠΜΣ "Επενδύσεις και Περιφερειακή Ανάπτυξη" δε θα λειτουργήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τροποποιεί τη λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος   2016-2017 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και το μετονομάζει σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ. Α΄/16-7-2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή, υψηλού επιπέδου, μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο γνωστικό αντικείμενο των Επενδύσεων και της Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το υψηλό επίπεδο του ΠΜΣ διασφαλίζεται από τη διεπιστημονική προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου. Η αποτελεσματικότητα αυτής έγκειται στο συνδυασμό θεωρητικής και εμπειρικής γνώσης και στη διδασκαλία εξειδικευμένων μεθοδολογικών εργαλείων με εστίαση στο καινούριο μίγμα αναπτυξιακών ευκαιριών, κινδύνων και προτεραιοτήτων το οποίο έχει αναδυθεί στην ελληνική και στη διεθνή πραγματικότητα.

Η Ελλάδα, ειδικότερα, καλείται να σχεδιάσει και να υλοποιήσει, υπό περιοριστικές δημοσιονομικές συνθήκες, καινούρια αναπτυξιακή στρατηγική, στη βάση της προσέλκυσης και της διενέργειας επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας, εξερχόμενη από μακρά περίοδο αναπτυξιακών ανασχέσεων και μεταρρυθμιστικής διστακτικότητας, με ευδιάκριτη χωρική εστίαση και ευδιάκριτο χωρικό αποτύπωμα. Ως εκ τούτου, η διάχυση και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης αποκτά, πέρα από την εν γένει ακαδημαϊκή σημασία της, έντονη πρακτική σημασία για τους λήπτες αποφάσεων πολιτικής και τα (εν δυνάμει) στελέχη του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.