Παρουσίαση

ΠΜΣ - Πληθυσμός, Ανάπτυξη, Στρατηγικές Προοπτικές (PODEPRO)

Το Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων (ΕΔΚΑ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης) και το Ινστιτούτο Δημογραφικών Σπουδών (IEDUB) του Πανεπιστημίου Montesquieu-Bordeaux IV, ανέλαβαν το 2005 την από κοινού διεύθυνση, οργάνωση και συντονισμό του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) Πληθυσμός, Ανάπτυξη, Στρατηγικές Προοπτικές (PοDePro) που οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Η θέση του ΠΜΣ «Πληθυσμός, Ανάπτυξη, Στρατηγικές προοπτικές» (PoDePro) στο χάρτη των μεταπτυχιακών σπουδών των ελληνικών και γαλλικών ΑΕΙ

Το ΠΜΣ PoDePro προσφέρει μια εξειδίκευση δίδοντας την δυνατότητα τόσο στους Έλληνες και Γάλλους φοιτητές όσο και σε αυτούς που προέρχονται από τρίτες χώρες (ειδικότερα, τις όμορες της ΕΕ και τις αναπτυσσόμενες χώρες) να επωφεληθούν από την συσσωρευμένη εμπειρία των δύο συνεργαζόμενων ομάδων (στις μεθόδους και τεχνικές της χωρικής ανάλυσης, την τοπική-περιφερειακή ανάπτυξη και τις στρατηγικές προοπτικές στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στη δημογραφική ανάλυση και τα οικονομικά της ανάπτυξης στο Πανεπιστημίου Bordeaux ΙV).

Το Πρόγραμμα αυτό διευρύνει το πεδίο επιλογών, τόσο για τους φοιτητές που προέρχονται από το πρώτο έτος του  διετούς προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Δίκαιο, Οικονομία και Διαχείριση» του Πανεπιστημίου του Bordeaux ΙV (ειδικότητα: Οικονομία και Χωροταξία), όσο και για τους πτυχιούχους του Τμήματος  Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ειδικότερα, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το Μεταπτυχιακό αυτό Δίπλωμα Ειδίκευσης αποτελεί τον βασικό κορμό των εξειδικεύσεων που άπτονται της δημογραφίας, της ανάπτυξης και των στρατηγικών προοπτικών. Ενισχύει τον ευρωπαϊκό και διεθνή προσανατολισμό του Πανεπιστημίου αυτού διευρύνοντας τις συνεργασίες του με ΑΕΙ του εξωτερικού και αξιοποιώντας ταυτόχρονα, επ’ ωφελεία των φοιτητών, την εμπειρία που έχει αποκτήσει στην ανάλυση των όμορων της ΕΕ χωρών, με τις οποίες έχει ήδη αναπτύξει πολύπλευρες ακαδημαϊκές  και επιστημονικές συνεργασίες.

Οι στόχοι του ΠΜΣ

Η όποια προσέγγιση των προοπτικών οικονομικής ανάπτυξης, χωρικού σχεδιασμού, κοινωνικής πολιτικής ή διαχείρισης, προϋποθέτει τη μελέτη των πληθυσμιακών δυναμικών. Είναι, επομένως αναγκαία η «παραγωγή» επιστημόνων που θα διαθέτουν καταρχάς στέρεες γνώσεις και δεξιότητες δημογραφικής ανάλυσης και που θα είναι ταυτόχρονα ικανοί  να τις αξιοποιήσουν σε ειδικούς τομείς εφαρμογής.

Το ΠΜΣ «Πληθυσμός, Ανάπτυξη, Στρατηγικές Προοπτικές» προσφέρει τις βασικές αυτές γνώσεις διευρύνοντάς τες στα εργαλεία και τις τεχνικές της χωρικής ανάλυσης δίδοντας ταυτόχρονα στους φοιτητές που το παρακολουθούν την δυνατότητα να επωφεληθούν από τις εμπειρίες διεθνώς αναγνωρισμένων ερευνητών εξειδικευμένων στις στρατηγικές προοπτικές. Έτσι, το ΠΜΣ PοDePro, ενώ εντάσσεται σε έναν ευρύτερο κύκλο σπουδών που οδηγούν σε εξειδίκευση στα πεδία της δημογραφίας και της ανάπτυξης, συμπληρώνει τις προσφερόμενες γνώσεις με την ενσωμάτωση στο πρόγραμμα σπουδών τόσο των στρατηγικών προοπτικών (prospective/ foresight) όσο και των δυναμικών της αειφόρου ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, το εν λόγω ΠΜΣ μπορεί, όχι μόνο να αποτελέσει μια ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών των γαλλόφωνων ελλήνων και γάλλων φοιτητών που προέρχονται από ποικίλους κλάδους πρώτων σπουδών, αλλά και να ενδιαφέρει  γαλλόφωνους φοιτητές προερχόμενους από άλλες περιοχές του κόσμου, και ειδικότερα από τις βαλκανικές και μεσογειακές χώρες.

Γνώσεις και δεξιότητες που αποβλέπει να προσφέρει το ΠΜΣ 

Το ΠΜΣ PοDePro έχει ως βασικό στόχο την κατάρτιση στελεχών εξειδικευμένων στην υποστήριξη λήψης αποφάσεων από διαχειριστικές αρχές, πολιτικούς και αναπτυξιακούς φορείς, καθώς και εξειδικευμένων δημογράφων ικανών:

 • να κατέχουν το σύνολο των διαδικασιών που οδηγούν στην παραγωγή δημογραφικών δεδομένων τόσο στις αναπτυγμένες όπως και στις αναπτυσσόμενες χώρες.
 • να αναλύουν την ανανέωση των πληθυσμών σε διαφοροποιημένα γεωγραφικά επίπεδα (χώρα, περιφέρεια, ΟΤΑ...) μελετώντας ένα μεγάλο εύρος πληθυσμιακών συνόλων (τον πληθυσμό μιας χώρας ή μιας περιοχής, τον πληθυσμό μιας επαγγελματικής κατηγορίας, «ευαίσθητες» πληθυσμιακές ομάδες...).
 • να επεξεργάζονται με την βοήθεια εργαλείων στατιστικής, χωρικής και χαρτογραφικής αναπαράστασης τα χαρακτηριστικά και τις εξελίξεις των ομάδων αυτών και, γενικότερα, τα οικονομικά και κοινωνικά στατιστικά δεδομένα των εξεταζόμενων χωρικών ενοτήτων
 • να αναπτύσσουν σενάρια προβλέψεων τόσο με την χρήση ποσοτικών όσο και ποιοτικών μεθόδων (δημογραφικές μακρο-προσομειώσεις και μικρο-προσομειώσεις.)

Η θέση της ειδικότητας στον περιφερειακό, εθνικό και διεθνή χάρτη σπουδών 

Ο συνδυασμός εξειδικευμένων γνώσεων στη δημογραφική ανάλυση, στα οικονομικά της ανάπτυξης, στη  χωρική ανάλυση, στη μεθοδολογία παρατήρησης των δημογραφικών, γεωγραφικών, οικονομικών και κοινωνικών φαινομένων καθώς και στις στρατηγικές προοπτικές, καθιστούν μοναδική την προσφερόμενη εξειδίκευση, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γαλλία. Ο εξαιρετικός χαρακτήρας αυτής της επιστημολογικής διεύρυνσης του προγράμματος σπουδών ενισχύεται και από το γεωγραφικό και θεματικό εύρος των εμπειριών των δύο συνεργαζόμενων ομάδων (Γαλλία, Ελλάδα, Βαλκάνια, Ευρωπαϊκή Ένωση και όμορες χώρες, αναπτυσσόμενες χώρες).

Έτσι, οι προερχόμενοι από τους κλάδους των ανθρωπιστικών και θετικών επιστημών φοιτητές, στην Ελλάδα και στη Γαλλία, αλλά και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις όμορες με αυτή χώρες (καθώς και στις χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου) που θα παρακολουθήσουν το ΠΜΣ «Πληθυσμός, Ανάπτυξη, Στρατηγικές Προοπτικές», θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους εμβαθύνοντας αφενός τις γνώσεις τους σε θέματα πληθυσμού και ανάπτυξης, αναπτύσσοντας αφετέρου τις δεξιότητες τους, στις τεχνικές και στα εργαλεία, της χωρικής ανάλυσης.

Οι επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων

Οι γνώσεις και δεξιότητες που προσφέρει το Master II «Πληθυσμός, Ανάπτυξη, Στρατηγικές Προοπτικές» επιτρέπουν στους αποφοίτους του να υλοποιούν:

 • δημογραφικές έρευνες και μελέτες
 • στατιστικές έρευνες και μελέτες 
 • κοινωνικό-οικονομικές έρευνες και μελέτες.
 • δημογραφικές προβλέψεις.

και ταυτόχρονα να προσφέρουν εμπειρογνωμοσύνη επί θεμάτων δημογραφίας. και μεθοδολογίας ερευνών

Οι αντίστοιχες θέσεις εργασίας, προσφέρονται ουσιαστικά, από δημόσιους ή διευρυμένους δημόσιους οργανισμούς (τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς) και από γραφεία μελετών και εταιρείες συμβούλων (στον τελευταίο τομέα, η ζήτηση τείνει να ενισχυθεί). Τέλος, οι φοιτητές που επιθυμούν να προσανατολισθούν μετά την απόκτηση του ΠΜΣ PοDePro στην έρευνα, μπορούν να προετοιμάσουν, τη διδακτορική διατριβή τους υπό συνεπίβλεψη, ακολουθώντας ένα εντατικό πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών, το οποίο προσφέρεται από ένα διεθνές δίκτυο εξειδίκευσης στη δημογραφία. Στο πέρας των διδακτορικών τους σπουδών, θα μπορούν να αναζητήσουν εργασία:

 • σε πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα.
 • στους μεγάλους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς.
 • στους δημόσιους διοικητικούς οργανισμούς και στατιστικές υπηρεσίες, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
 • στις εταιρείες μελετών και συμβούλων που είναι εξειδικευμένες στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων, και, γενικότερα, σε όλους τους φορείς που χρησιμοποιούν τις μεθόδους και τεχνικές παρατήρησης των κοινωνικών επιστημών (επεξεργασία δεδομένων αρχείων και ερευνών πεδίου), καθώς και προβλέψεις ή σενάρια στρατηγικών προοπτικών.

Γλώσσες διδασκαλίας

Τα μαθήματα διδάσκονται στη γαλλική γλώσσα, τόσο στο Bordeaux όσο και στο Βόλο, και κατ’ επέκταση  οι φοιτητές οφείλουν να την κατέχουν επαρκώς. Ωστόσο, ορισμένα μαθήματα δίδονται στην αγγλική, κατά το δεύτερο εξάμηνο σπουδών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (η γνώση της γλώσσας αυτής είναι απαραίτητη και για την επαγγελματική απασχόληση των αποφοίτων σε ορισμένους τομείς).

Προϋποθέσεις εγγραφής

Προαπαιτούμενα και τρόπος επιλογής

Στο ΠΜΣ Πληθυσμός, Ανάπτυξη, Στρατηγικές Προοπτικές γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής, βάσει τίτλου σπουδών και κατατιθέμενου φακέλου, φοιτητές που έχουν περατώσει επιτυχώς τέσσερα τουλάχιστον έτη σπουδών σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Είναι δεκτοί, μεταξύ άλλων, πτυχιούχοι Γεωγραφίας, Πολεοδομίας, Περιφερειακής Ανάπτυξης, Οικονομικών Επιστημών, Δημογραφίας, Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών στις Κοινωνικές Επιστήμες, Ανθρωπολογίας, Ιστορίας,, Βιολογίας, Επιδημιολογίας και συναφών ειδικοτήτων.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το ΠΜΣ αυτό μπορούν να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους είτε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είτε στο Πανεπιστήμιο Montesquieu-Bordeaux IV, και να εγγραφούν σε ένα από τα δύο ιδρύματα. Δεν απαιτείται διπλή εγγραφή εφόσον, βάσει της υπάρχουσας διμερούς συμφωνίας, οι εγγραφόμενοι σε ένα από τα δύο συνεργαζόμενα ιδρύματα αποκτούν αυτομάτως την φοιτητική ιδιότητα  και στο άλλο.

Οργάνωση του ΠΜΣ και έλεγχος γνώσεων

Το ΠΜΣ PoDePro δέχεται 15 φοιτητές (μέγιστο). Ο φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει 343 ώρες διδασκαλίας (+ 10% περίπου πρακτικών ασκήσεων). Τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου διδάσκονται στο Bordeaux, και εκείνα του δεύτερου στον Βόλο (υποχρεωτική κινητικότητα των φοιτητών). Στο τέλος του δεύτερου εξαμήνου, ο φοιτητής υποχρεούται σε πρακτική εξάσκηση η οποία αποσκοπεί στην πρακτική εφαρμογή σε επαγγελματικό περιβάλλον των αποκτηθεισών γνώσεων. Η πρακτική αυτή εξάσκηση ακολουθείται από την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας που υποστηρίζεται ενώπιον μικτής επιτροπής διδασκόντων (από τα δύο πανεπιστήμια).

Εξεταστικοί περίοδοι

Οργανώνεται μία και μόνη εξεταστική περίοδος ανά εξάμηνο.
Για το πρώτο εξάμηνο: τον Ιανουάριο.
Για το δεύτερο εξάμηνο: τον Ιούνιο ή Σεπτέμβριο

Τρόπος εξετάσεων

Τα γραπτά των τελικών εξετάσεων είναι ανώνυμα. Όποια απουσία από την εξέταση βαθμολογείται με μηδέν, είτε είναι δικαιολογημένη είτε όχι. Σε κάθε περίπτωση, η μορφή των εξετάσεων αποφασίζεται από τον αρμόδιο διδάσκοντα, ο οποίος μπορεί να αντικαταστήσει ή να συνδυάσει την τελική γραπτή εξέταση με άλλους τρόπους αξιολόγησης (εργασίες, επι μέρους τεστ..)

Υποτροφίες

Στους/τις εγγεγραμμένους/ες στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας φοιτητές/ριες για να παρακολουθήσουν το Master PoDePro προσφέρονται υποτροφίες μέσω του προγράμματος Erasmus για την διαμονή τους στο Bordeaux (πρώτο εξάμηνο). Αντιστρόφως, στους/τις εγγεγραμμένους/ες στο Πανεπιστήμιο του Bordeaux φοιτητές/ριες προσφέρονται επίσης υποτροφίες του προγράμματος Erasmus για τη διαμονή τους στο Βόλο (δεύτερο εξάμηνο).Οι εν λόγω υποτροφίες καλύπτουν τις δαπάνες μετακίνησης και κατοικίας σε φοιτητική εστία, καθώς και τις δαπάνες σίτισης στις προαναφερθείσες πόλεις. Ομοίως, οι φοιτητές/ριες που επιθυμούν μετά το πέρας των σπουδών τους να κάνουν την πρακτική τους άσκηση σε φορέα που εδρεύει σε μια χώρα -μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφορετική από αυτήν που είναι υπήκοοι, δύνανται να επωφεληθούν μιας υποτροφίας Erasmus/stage η οποία καλύπτει ευρέως τις δαπάνες διαμονής τους στη χώρα που θα επιλέξουν.

Τα ελληνικά Υπουργεία Παιδείας και Εξωτερικών, καθώς και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (http://www.iky.gr/en/scholarships/foreign-citizens-eng) προσφέρουν επίσης έναν περιορισμένο αριθμό υποτροφιών σε φοιτητές/ριες προερχόμενους/ες από τρίτες χώρες για να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Ελλάδα. Για τις προσφερόμενες από την ελληνική κυβέρνηση υποτροφίες παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες από τις ελληνικές διπλωματικές υπηρεσίες στην κάθε χώρα (πρεσβείες ή προξενεία). Ομοίως, οι πρεσβείες της Γαλλίας στο εξωτερικό προσφέρουν έναν ορισμένο αριθμό υποτροφιών κατά χώρα στους φοιτητές που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στη Γαλλία (σε αυτή την περίπτωση, ο φοιτητής οφείλει να εγγραφεί πρώτα στο Πανεπιστήμιο  Montesquieu-Bordeaux IV).

Τέλος, πολλοί διεθνείς οργανισμοί και φορείς όπως η AUF (http://www.auf.org) καθώς και εθνικά ιδρύματα, προσφέρουν υποτροφίες σε φοιτητές που επιθυμούν να συνεχίσουν μεταπτυχιακές σπουδές εκτός της χώρας τους. Οι φοιτητές/ριες που γίνονται δεκτοί/ές στο ΠΜΣ Πληθυσμός, Ανάπτυξη, Στρατηγικές Προοπτικές (είναι επιλέξιμοι για το σύνολο των υποτροφιών που προσφέρονται από τους προαναφερθέντες οργανισμούς και φορείς. Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενοι/ες για την απόκτηση υποτροφίας καλούνται να απευθυνθούν στους αρμόδιους εθνικούς ή/και διεθνείς οργανισμούς και φορείς.

Για τους φοιτητές που διαθέτουν την ελληνική υπηκοότητα, όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις προσφερόμενες στην Ελλάδα υποτροφίες, δίδονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ή από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Η πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα (http://www.ifa.gr/index.php/fr) προσφέρει επίσης έναν περιορισμένο αριθμό υποτροφιών μέσω του προγράμματος Vrika.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων για τις προσφερόμενες από την πλειονότητα των εν λόγω οργανισμών  υποτροφίες – εκτός από τις υποτροφίες Erasmus –  πρέπει να γίνει απαραιτήτως στη διάρκεια  του πρώτου εξαμήνου κάθε έτους (το αργότερο δηλαδή μέχρι τον Μάιο). Συνεπώς, οι φοιτητές/ριες που επιθυμούν να γίνουν δεκτοί στο ΠΜΣ PoDePro και στοχεύουν ταυτόχρονα να διεκδικήσουν υποτροφία είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν τον φάκελο υποψηφιότητας το συντομότερο δυνατόν (πριν τα τέλη Απριλίου) και να ζητήσουν, αν κριθούν επιλέξιμοι, βεβαίωση προεγγραφής.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας:
http://www.podepro.prd.uth.gr/

Université Montesquieu-Bordeaux  IV:
www.u-bordeaux4.fr
http://iedub.u-bordeaux4.fr/le-master-ii,68.html

Επιστημονικοί υπεύθυνοι

καθ. Βύρων ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ
καθ. Christophe BERGOUIGNAN

Γραμματείες

Ελλάδα

ΜΔΕ Πληθυσμός, Ανάπτυξη, Στρατηγικές Προοπτικές  (PoDePro)
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ)
Πεδίον  Άρεως, 38334, Βόλος
Τηλ.: +30 2421074442
Ηλεκτρ. Διεύθυνση: podepro@prd.uth.gr     podeprosec@prd.uth.gr

Γαλλία

Scolarité des Masters
Avenue Léon Duguit – 33608 Pessac, France
Tel.: 33(0)5 56 84 40 61
Courriel: master@u-bordeaux4.fr