Παρουσίαση

ΠΜΣ - Χωρικές Δυναμικές & Χωροταξία της Υπαίθρου (DYNTAR)

Στο πλαίσιο της προώθησης της ανώτατης εκπαίδευσης στον ευρωπαϊκό χώρο, Ελλάδα και Γαλλία αποφάσισαν να θεσπίσουν κοινές σπουδές με κοινό δίπλωμα μετά από συνεργασία των πανεπιστημίων Θεσσαλίας (Βόλος) και Blaise Pascal του Clermond- Ferrand, ιδρύοντας από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 ταυτόχρονα και από κοινού ένα ευρωπαϊκό Master.

Αντικείμενο – σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων σε ζητήματα που συσχετίζονται με τη διευθέτηση, οργάνωση, διαχείριση και ανάπτυξη του χώρου στις αγροτικές περιοχές ή ακόμη σε περιοχές όπου η αγροτική συνιστώσα παραμένει σημαντικός παράγοντας της οργάνωσης και της λειτουργίας του. Η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση βασίζεται σε μια διεπιστημονική προσέγγιση, η οποία επιβάλλεται από το χαρακτήρα των παραπάνω επιστημονικών πεδίων.
Οι επιπτώσεις των τρεχουσών εξελίξεων, τα νέα διακυβεύματα που αναπτύσσονται στον ύπαιθρο χώρο καθώς και οι διαδικασίες αποκέντρωσης και περιφερειοποίησης οφείλουν να γίνουν κατανοητές και να επεξεργαστούν από τα άτομα που λαμβάνουν αποφάσεις και από τις ομάδες των τοπικών δρώντων. Για να αναλάβουν αυτοί οι φορείς τις νέες ευθύνες – αρμοδιότητες στο τομέα της διαχείρισης των χώρων, έχουν ανάγκη από στελέχη, συμβούλους, εμψυχωτές, και ερευνητές, εκπαιδευμένους στις διεπιστημονικές διαδικασίες χωρικής ανάλυσης, ικανούς να λαμβάνουν υπόψη διαστάσεις που επιτρέπουν το πέρασμα από την υποστήριξη στη διαπραγμάτευση.
Πρόκειται στην πραγματικότητα, να εκπαιδευτούν στελέχη τα οποία θα είναι σε θέση να κατανοήσουν, να αναλύσουν και να παράγουν διάφορες χωρικές αναπαραστάσεις, σε συνεργασία με τους διάφορους δρώντες ενός χώρου, ώστε να συνεισφέρουν στην σύγκλιση των προβλέψεων, που προαπαιτούνται για τη διαπραγμάτευση και σε συλλογικές αποφάσεις.
Το ΠΜΣ λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς τις προπτυχιακές σπουδές που παρέχει το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, καλύπτοντας παράλληλα ένα κενό που υπάρχει στην παρεχόμενη τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας.
Το ΠΜΣ αποσκοπεί στο να εκπαιδεύσει τους φοιτητές που προέρχονται από διάφορες επιστήμες, κατά τρόπο ώστε να ξεπεράσουν τις κλασσικές έννοιες της ειδικότητάς τους και να τις επανατοποθετήσουν –αξιοποιήσουν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Ο σκοπός αυτός θα επιτευχθεί με την ανάπτυξη μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας που στηρίζεται στην αρχή της εναλλαγής και της συμπληρωματικότητας μεταξύ της επιτόπιας έρευνας και των θεωρητικών προσεγγίσεων καθώς και μεταξύ της εργασίας περιπτώσεων ή αναπτυξιακών σχεδίων και της ατομικής εξοικείωσης στο χειρισμό ενός ορισμένου αριθμού εργαλείων.

Τίτλοι Σπουδών

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Χωροταξία, Πολεοδομία και Περιφερειακή Ανάπτυξη, το οποίο εξειδικεύεται στην κατεύθυνση “Χωρικές Δυναμικές, και Χωροταξία της Υπαίθρου”.

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι τα Ελληνικά ή τα Γαλλικά. Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 η γλώσσα διδασκαλίας θα είναι τα Ελληνικά.

Ο τίτλος απονέμεται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και είναι αναγνωρισμένος στη Γαλλία λόγω της διακρατικής συνεργασίας.