Παρουσίαση

(Π) ΠΜΣ-Αστική Ανάπλαση & Ανάπτυξη

Το ΠΜΣ "Αστική Ανάπλαση και Ανάπτυξη" δε θα λειτουργήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Παρακαλούμε δείτε πληροφορίες για το νέο ΠΜΣ - Αστικές αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων"

Το πρόβλημα της παρακμής και υποβάθμισης αστικών περιοχών σε όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο έχει αναδείξει την «αστική ανάπλαση, αναγέννηση και ανάπτυξη» ως κεντρικό ζήτημα των ερευνητικών αναζητήσεων και των μελετητικών προσπαθειών διεθνώς. Ως κύρια αίτια της υποβάθμισης αστικών περιοχών ενδεικτικά αναφέρονται:
(α) η παρακμή και εγκατάλειψη παλιών βιομηχανικών συγκροτημάτων και περιοχών, λιμενικών εγκαταστάσεων και στρατοπέδων και η δημιουργία μεγάλων αστικών κενών,
(β) αλλαγές στις χρήσεις γης, τις λειτουργίες, τις οικονομικές δραστηριότητες στα κέντρα των πόλεων, προσαρμογές στις νέες χωρικές απαιτήσεις, αλλοίωση της εικόνας και εκπτώχευση του νοήματος της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς,
(γ) η γήρανση του κτηριακού δυναμικού σε πυκνοδομημένες κεντρικές αστικές περιοχές, δυσκολίες συντήρησης/ανανέωσής του και οι τάσεις προαστιοποίησης κατοίκων και επιχειρήσεων,
(δ) η υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος στις πυκνοδομημένες αστικές περιοχές (περιορισμένοι χώροι πρασίνου, φαινόμενο θερμικής νησίδας, αέρια ρύπανση) κ.α.

  • Το Π.Μ.Σ. «Αστική Ανάπλαση και Ανάπτυξη» παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις μεταπτυχιακού επιπέδου στα επιστημονικά πεδία των αστικών αναπλάσεων και της αστικής ανάπτυξης.
  • Το Π.Μ.Σ. στοχεύει στην ολοκληρωμένη διαχείριση των θεμάτων Αστικής Ανάπλασης, Αναγέννησης και Ανάπτυξης που περιλαμβάνει επίσης και τα ζητήματα του παραμετρικού περιβαλλοντικού (πράσινου) σχεδιασμού (green urban design) καθώς και του τοπιακού σχεδιασμού (landscape design). Προσφέρεται στην ελληνική γλώσσα και έχει ως σκοπό την σε βάθος κατάρτιση επιστημόνων στα ζητήματα της αστικής ανάπλασης, αστικής αναγέννησης και ανάπτυξης.

Τίτλοι Σπουδών
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».